عرضه فناوری

  • الف) نتایج طرح پاسخگوی کدامیک از نیازهای کشور در زمان حال یا آینده میباشد؟ ب) در صورت موفقیت طرح، کدامیک از ادارات، سازمانها و یا دستگاهها میتوانند از نتایج حاصله استفاده کنند؟
    منظور از ماهیت طرح تحقیق به شرح ذیل می‌باشد. تحقیق بنیادی: تحقیق بنیادی عبارتست از: ”كاوش‌های اصیل و بدیع به منظور افزایش اندوخته ‌های علمی و درك بهتر پدیده‌های طبیعی، انسانی، اجتماعی و فرهنگی.“ تحقیق بنیادی را می‌توان به دو گروه ذیل تقسیم كرد: تحقیق بنیادی محض: آن دسته از تحقیق بنیادی است كه بدون توجه به كاربردهای علمی و به منظور گسترش مرزهای دانش صورت می‌گیرد. تحقیق بنیادی راهبردی: آن دسته از تحقیق بنیادی است كه به منظور فراهم ساختن زمینه علمی لازم برای حل مسائل جاری و آتی انجام شود. تحقیق کاربردی: هر نوع كاوش اصیل به منظور كسب دانش علمی و فنی جدید كه برای آن كاربرد ویژه ‌ای در نظر گرفته شود. تحقیق توسعه ‌ای (توسعه تجربی): هرگونه فعالیت منظم مبتنی بر دانش موجود حاصل از تحقیقات و یا تجربیات كه به منظور تولید مواد، فرآورده ‌ها، وسائل، ابزار، فرایندها و روش های جدید و یا بهبود آنها صورت گیرد.
    در صورت مثبت بودن پاسخ، اطلاعات جدول زیر را تکمیل فرمائید
    در صورت مثبت بودن پاسخ، اطلاعات جدول زیر را تکمیل فرمائید
  • (منظور هرگونه استاندارد های فنی، تجاری، تست عملکرد، گواهی ثبت یا تائیدیه های مرتبط می باشد.) (در صورت دارا بودن هر گونه تاییدیه و استانداردی، تصویر آن را به این فرم پیوست نمائید.)

fa_IRPersian
fa_IRPersian