۱- مدیریت شـوری آب‏هـای سطحـی و زیرزمینی

۲- جنبه ‏های اقتصادی-کاربردی استفاده از آب‏های شور و پسـاب

۳- فناوری هـای نوین با آب شـور و پسـاب

۴- فنـاوری‏های زیستی با استفاده از آب‏های نا‏متعـارف

۵- علوم و مسائل انسـانی و اجتمـاعی آب‏های نامتعـارف

۶- تصفیه آب، پسـاب و فرایندهـای آن

۷- تغییر اقلیـم و اکوسیستم‏های آبـی

۸- چالش‏ های زیست محیطی استفاده از آب‏های شور و پسـاب

۹- آسیب ‏شناسی عدم کنترل پسـاب بر سلامت جوامع بشری

 

fa_IRPersian
fa_IRPersian