انتخاب رنگ

 • جشنواره ملی بهره وری و بازچرخانی آب
 • جشنواره ملی بهره وری و بازچرخانی آب
  نخستین جشنواره ملی فناوری های آب
  بهره وری و بازچرخانی
  21 تا 23 شهریور
 • جشنواره ملی بهره وری و بازچرخانی آب
  نخستین جشنواره ملی فناوری های آب
  بهره وری و بازچرخانی
  21 تا 23 شهریور

فرم های نمایشگاه و فن بازار

فناوران و مخترعین که تمایل به عرضه طرح فناوری خود در بخش فن بازار و تجاری سازی آن را دارند بایستی نسبت به تکمیل و بارگزاری فرم عرضه فناوری اقدام نمایند.فناوران و مخترعینی که فرم مربوط به بخش داوری را تکمیل و عرضه نموده اند، بایستی فرم مربوط به عرضه را نیز تکمیل نمایند.
در صورت تمایل به دریافت غرفه در بخش فن بازار، تکمیل فرم درخواست در این بخش الزامی است.
فرم عرضه فناوری

فرم تقاضای فناوری

فرم درخواست غرفه

از رؤسا و کارشناسان محترم در ادارات و نهادهای دولتی و سازمان های خصوصی که تمایل به بازدید از نمایشگاه را دارند تقاضا میگردد جهت رعایت تشریفات جشنواره نسبت یه تکمیل فرم صدور کارت VIP اقدام فرمایند. گروه تشریفات اقدام لازم جهت بازدید سازمان دهی شده جنابعالی را به انجام خواهند رساند.
فرم صدور کارت VIP