انتخاب رنگ

 • جشنواره ملی بهره وری و بازچرخانی آب
 • جشنواره ملی بهره وری و بازچرخانی آب
  نخستین جشنواره ملی فناوری های آب
  بهره وری و بازچرخانی
  21 تا 23 شهریور
 • جشنواره ملی بهره وری و بازچرخانی آب
  نخستین جشنواره ملی فناوری های آب
  بهره وری و بازچرخانی
  21 تا 23 شهریور

آبیاری و زهاب

رئیس پنل

اعضای پنل


رئیس پنل:
 • دکتر امین علیزاده: عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد

  اعضای پنل :
 • دکتر حیدرعلی کشکولی: عضو محترم هیئت علمی گروه مهندسی آب دانشگاه شهید چمران اهواز
 • دکتر سعید نی‌ریزی: رئيس هيأت مديره و مدير عامل شركت مهندسي مشاور طوس آب
 • دکتر سعید مرید: عضو محترم هیئت علمی گروه مهندسی آب دانشگاه تربیت مدرس
 • مهندس مجتبی اکرم: رئیس محترم کارگروه زهكشي و محيط زيست کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران