انتخاب رنگ

 • جشنواره ملی بهره وری و بازچرخانی آب
 • جشنواره ملی بهره وری و بازچرخانی آب
  نخستین جشنواره ملی فناوری های آب
  بهره وری و بازچرخانی
  21 تا 23 شهریور
 • جشنواره ملی بهره وری و بازچرخانی آب
  نخستین جشنواره ملی فناوری های آب
  بهره وری و بازچرخانی
  21 تا 23 شهریور

تامین، انتقال و توزیع

رئیس پنل

اعضای پنل


رئیس پنل:
 • دکتر کاظم اسماعیلی: عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد

  اعضای پنل :
 • دکتر محمود فغفور مغربی: عضو محترم هیئت علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه فردوسی مشهد
 • دکتر محمد جواد منعم : عضو محترم هیئت علمی گروه مهندسی آب دانشگاه تربیت مدرس
 • دکتر سید محمدرضا علوی مقدم: مدیر محترم پروژه معاونت طرح‌ها شرکت مهندسی مشاور طوس آب
 • دکتر سعید اسلامیان : عضو محترم هیئت علمی گروه مهندسی آب دانشگاه صنعتی اصفهان