انتخاب رنگ

 • جشنواره ملی بهره وری و بازچرخانی آب
 • جشنواره ملی بهره وری و بازچرخانی آب
  نخستین جشنواره ملی فناوری های آب
  بهره وری و بازچرخانی
  21 تا 23 شهریور
 • جشنواره ملی بهره وری و بازچرخانی آب
  نخستین جشنواره ملی فناوری های آب
  بهره وری و بازچرخانی
  21 تا 23 شهریور

مصارف و مدیریت تقاضا

رئیس پنل

اعضای پنل


رئیس پنل:
 • دکتر علی نقی ضیایی: عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد

  اعضای پنل :
 • مهندس زهرا اسدی: معاون محترم مطالعات و طراحی شرکت مهندسی مشاور طوس آب
 • دکتر مسعود تابش: عضو محترم هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران
 • دکتر مهدی ضرغامی : عضو محترم هیئت علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه تبریز
 • دکتر بهرام طاهری: مشاور محترم وزير نیرو در امور محيط زيست، بهداشت و ايمني