انتخاب رنگ

 • جشنواره ملی بهره وری و بازچرخانی آب
 • جشنواره ملی بهره وری و بازچرخانی آب
  نخستین جشنواره ملی فناوری های آب
  بهره وری و بازچرخانی
  21 تا 23 شهریور
 • جشنواره ملی بهره وری و بازچرخانی آب
  نخستین جشنواره ملی فناوری های آب
  بهره وری و بازچرخانی
  21 تا 23 شهریور

گیاه، خاک و مزرعه

رئیس پنل

اعضای پنل


رئیس پنل:
 • دکتر علیرضا کوچکی: عضو هیئت علمی گروه زراعت دانشگاه فردوسی مشهد

  اعضای پنل :
 • دکتر علی شاهنظری: عضو محترم هیئت علمی گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • دکتر فریبرز عباسی: عضو محترم هیئت علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 • دکتر حسین دهقانی سانیج: عضو محترم هیئت علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی