انتخاب رنگ

 • جشنواره ملی بهره وری و بازچرخانی آب
 • جشنواره ملی بهره وری و بازچرخانی آب
  نخستین جشنواره ملی فناوری های آب
  بهره وری و بازچرخانی
  21 تا 23 شهریور
 • جشنواره ملی بهره وری و بازچرخانی آب
  نخستین جشنواره ملی فناوری های آب
  بهره وری و بازچرخانی
  21 تا 23 شهریور

نانو وتکنولوژی‌های نوین

رئیس پنل

اعضای پنل


رئیس پنل:
 • دکتر علی احمدپور: عضو هیئت علمی گروه مهندسی شیمی دانشگاه فردوسی مشهد

  اعضای پنل :
 • دکتر احسان سلجوقی: عضو محترم هیئت علمی گروه مهندسی شیمی دانشگاه فردوسی مشهد
 • دکتر محسن کهرم: رئیس محترم دفتر تحقیق و توسعه شرکت مهندسی مشاور طوس آب
 • دکتر مهرداد فرهادیان اصفهانی: عضو محترم هیئت علمی گروه مهندسی شیمی دانشگاه اصفهان
 • مهندس رضا ایرانی: عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی