انتخاب رنگ

 • جشنواره ملی بهره وری و بازچرخانی آب
 • جشنواره ملی بهره وری و بازچرخانی آب
  نخستین جشنواره ملی فناوری های آب
  بهره وری و بازچرخانی
  21 تا 23 شهریور
 • جشنواره ملی بهره وری و بازچرخانی آب
  نخستین جشنواره ملی فناوری های آب
  بهره وری و بازچرخانی
  21 تا 23 شهریور

اقلیم و فضای سبز شهری

رئیس پنل

اعضای پنل


رئیس پنل:
 • دکتر محمد موسوی بایگی: عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد

  اعضای پنل :
 • دکتر مجید حبیبی نوخندان: رئیس محترم پژوهشکده اقلیم شناسی و مرکز ملی اقلیم
 • دکتر محمد فرزام: عضو محترم هیئت علمی گروه مرتع و آبخیز‌داری دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی
 • مهندس احمدرضا طاهری اصل: عضو محترم عضو محترم هیئت رئیسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان
 • دکتر ایمان بابائیان: عضو محترم هیئت علمی پژوهشکده اقلیم‌شناسی، سازمان هواشناسی کشور