مهلت ثبت نام مخترعین در جشنواره رویش تا ۵ آذر می باشد