جلسه حمایتی و مشارکتی با  انجمن مدیران صنایع خراسان در گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد در تاریخ ۱۰ تیرماه امسال برگزار گردید.

در ابتدای جلسه ضمن بیان دستاوردهای جشنواره پیشین به شرح برگزاری دومین جشنواره پیش رو پرداخته شد. در ادامه ضمن استقبال نمایندگان انجمن مدیران صنایع در برگزاری این رویداد ملی، آمادگی همه جانبه خود را برای مشارکت در این برنامه اعلام کردند. این انجمن مشارکت در برگزاری کارگاه های آموزشی، بازدید علمی و نیز نشست تخصصی را بیان نمودند. مشکلات آب در صنعت و ضعف صنایع غذایی استان خراسان رضوی در فناوری بازچرخانی آب از جمله موضوعات مشروح این نشست بود.

همکاری در اطلاع رسانی جشنواره و نیز شناسایی مشکلات صنایع در بخش اب و اعلام به دبیرخانه جشنواره  و مشارکت آنان در برنامه از جمله اهم موضوعات بررسی شده بود.

در نهایت تشکیل کارگروه کارشناسی مشترک صنعت با حضور نمایندگانی از انجمن مدیران صنایع به منظور شرکت در امور سیاست گذاری رویداد و پیگیری امور پس از اتمام جشنواره به طور مستمر در دستور کار قرار گرفت.