شورای سیاست گذاری

مهندس رضا حمیدی

رئیس هیئت مدیره انجمن مدیران صنایع استان خراسان رضوی

دکتر امیر ملک زاده

مدیریت توسعه و انتقال فناوری دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر سعیدرضا احمدی زاده

رئیس بنیاد نخبگان خراسان رضوی

دکتر هادی بختیاری

معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد

مهندس قربان میرزایی

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری خراسان رضوی

دکتر نادرقلی ابراهیمی

دبیر ستاد توسعه فناوری‌های آب خشکسالی فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

شورای راهبری

دکتر علیرضا اسلامی

دبیر شورای علمی

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان شمالی

دکتر ابوالفضل مساعدی

دبیر شورای اجرایی

عضو هیئت علمی گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر شهناز دانش

رئیس شورای علمی

مدیرگروه آموزشی مهندسی عمران دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر حسین انصاری

رئیس شورای اجرایی

عضو هیئت‌علمی گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر مهدی کلاهی

نایب رئیس جشنواره

عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر کامران داوری

ریاست جشنواره

عضو هیئت‌علمی گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد

مهندس علی توکلی

مسئول بخش اجرایی و پشتیبانی

دکتر رضا دانای‌سیج

مسئول کمیته فرهنگی و هنری

معاون اجتماعی و مشارکت های سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد

مهندس سید حسین موسوی

مسئول کمیته فناوری

رئیس مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر حسین بانژاد

مسئول کمیته علمی

عضو هیئت علمی گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد