مخترعین محترمی که صاحب شرکت نبوده (به عنوان شخص حقوقی حضور ندارند) توجه فرمایند که بابت دریافت غرفه ملزم به پرداخت هیچ هزینه ای نیستند. ایشان فقط میبایست بابت دریافت اسکان و تغذیه ثبت نام کرده و هزینه ها را با توجه به تعرفه های مربوطه پرداخت نمایند.