بدین وسیله به اطلاع کلیه محققین محترم می رساند که با توجه به سطح رویداد پس از داوری، مقالات برتر در نشریه علمی – پژوهشی آبیاری و زهکشی ایران به انتشار خواهند رسید.