ارتباط با ما

دبیرخانه

مشهد ، میدان آزادی ، دانشگاه فردوسی مشهد ، دانشکده کشاورزی ، ساختمان گروه علوم و مهندسی آب ، دبیرخانه جشنواره

ایمیل

wprtech@um.ac.ir

تلفن

۰۵۱۳۸۸۰۲۱۶۳ - ۰۵۱۳۸۸۰۲۵۴۵

دورنگار

۰۵۱۳۸۸۰۷۲۱۳